PRIVACYVERKLARING OSinIT

OSinIT, gevestigd aan Hohorstlaan 22, 3833BC Leusden, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: telefoon 06 50 89 24 35 / email This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.; website https://osinit.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
OSinIT verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze anderszins zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Tenaamstelling van de organisatie en betreffende contactpersonen
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
OSinIT verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- U te informeren over (wijzigingen van) onze diensten en producten.
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- OSinIT verwerkt verder persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
OSinIT neemt geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van OSinIT) tussen zit.

 OSinIT gebruikt computerprogramma's/systemen voor de opslag van relatiegegevens en de uitwisseling van informatie over onze diensten en producten. Zoals het uitbrengen van offertes en het uitvoeren van opdrachtbevestigingen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
OSinIT bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden
OSinIT verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
OSinIT gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door OSinIT.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.
We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. OSinIT wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
OSinIT neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, meld u dat dan via This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..


DISCLAIMER

De inhoud en werking van deze website is voortdurend punt van aandacht, maar dat is geen garantie voor juistheid, volledigheid en/of foutloos of onderbroken functioneren.

De geboden informatie en werking kunnen door OSinIT op ieder moment worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie op de website van OSinIT kunnen geen rechten worden ontleend.

OSinIT is niet verantwoordelijk voor de informatie van derden waarvan bezoekers, via links op de website van OSinIT, kennisnemen. OSinIT sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via de website van OSinIT is verkregen.

De afnemer van informatie is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie. Ten aanzien van de inhoud van de website van OSinIT bestaat geen overnemingvrijheid.

Alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.